Trauma

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

Behandling av missbrukare med trauma/PTSD

 

 

Bland "missbrukare" finns en stor andel personer som blivit utsatta för våld, tidigare eller senare i livet.

Föra att begreppet psykiskt trauma skall kunna användas krävs att personen försatts i vanmakt av gärningsmannen

Våldsutsatta/traumatiserade använder ofta droger som en självmedicinering. Drogerna blir ett sätt att få lugn och ro och kunna koppla av och "må bra". Dessvärre är "medicinering" ingen långsiktig lösning utan förvärrar situationen och ökar dessutom utsattheten och risken för retraumatisering eftersom drogerna finns där övergreppen finns.

Dessutom "söker" de traumatiserade missbrukarna sig till "faran"eftersom det ger en upplevelse av kontroll. Att identifiera sig med makten blir strategin att överleva.

Då de traumatiserade missbrukarna ofta säger sig ha "valt" leva ett liv med missbruk och kriminella värderingar, har man heller inte reflekterat över följderna av trauma. I själva verket har förmågan att tänka i perspektiv av mål eller önskningar förstörts då ursprungstraumat ägde rum, varför en reell valsituation har saknats.

 

Det ursprungliga traumat är alltså bakgrunden till missbruket/självmedicine-ringen. Det blir därför behandlingens uppgift att arbeta med traumat för att klienten skall finna eller återfå sina egna mål och önskningar beträffande sitt liv och komma i en situation där han själv kan välja.

 

Den traumatiserades missbruk har inte samma karaktär och syfte som den "vanlige missbrukare". Det är viktigt att få en uppfattning om detta före behandlingen och är av betydelse för valet av behandlingsmiljö och skydds-behöv. Vidare är det viktigt att eventuell medicinering sätts i perspektivet att personen skall vara behandlingsbar. Detta innebär att beroendeframkallande medicinering skall trappas ut, vilket kan vara viktigt att ha med från början.

 

Traumaterapier förutsätter drogfrihet vilket den drabbade ofta inte har förmåga att upprätthålla i öppnare behandlingsalternativ. Det innebär att ledigheter eller permissioner till hemmiljön medför en stor risk för återfall och nya svårigheter.

 

Den traumatiserade missbrukaren har kanske gått igenom behandling efter behandling utan resultat. Han kanske har fått en eller flera diagnoser som ett uttryck för de symtom han visar.

 

 

Skogsfamiljens personalgrupp är utbildad i traumabehandling och vi erbjuder härutöver klienterna psykolog/leg psykoterapeut för individell traumaterapi.

 

 

 

 

 

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142 skogsfamiljen@swipnet.se

 

Traumatiserad? - nya kunskaper ger nya möjligheter att hjälpa

 

Studier av traumatisering efter Norrmalmstorgsdramat ledde till det nu väl kända Stockholms-syndromet som återspeglade offrets identifikation med gärningsmannen och den psykologiska betydelsen av detta. Samhället har sedermera, framförallt genom kvinno-organisationerna, börjat förstå betydelsen att skilja den traumatiserade från miljön där gärningsmannen finns. Identifikationen med gärningsmannen innebär att gärning-smannens intention med våldet och uppfattning om offret lever kvar i offret.

 

 

Som skydd för ihågkomsten av den trauma-tiserande händelsen har den drabbade flytt in i dissocitionen. Det är ett sätt att hantera skräcken. Dissociationen skyddar resterna av jaget men gör det svårt för offret att se och förstå sammanhang utifrån tankar och ideer om det egna livet.

 

Utan förståelse för innebörden av dessa begrepp går vanliga behandlingsmetoder och konsekvenspedagogik ofta bet på den traumatiserade missbrukarens förutsätt-ningar och behov i en behandlingssituation. Risken att klienten uppnår en ytanpassning som som snabbt rämnar efter utskrivning är påtaglig om vi inte är uppmärksammar och förstår den traumatiserades överlevnads-strategier.

 

 

Skogsfamiljens behandlingsmiljö och bemötande har utvecklats med bakgrund av de speciella förutsättningar som krävs för att traumatiserade ska kunna börja etablera tillit och få nytta av en behandling.

 

PTSD är en normal reaktion på en onormal händelse.

 

Metoderna är verkningsfulla även på icke traumatiserade klienter.

Copyright © All Rights Reserved