In och Utslussning

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

 

Inskrivning av klient

 

Inskrivningen är till för att skapa ett fundament, en arbetsallians för det fortsatta arbetet.

 

Skogsfamiljen behöver få en bild av klienten och bli övertygade om att vi kan hjälpa individen. Klienten behöver få ett hopp om att kunna bli hjälpt. Uppdragsgivaren och andra i klientens tidigare hjälpnätverk behöver få ett förtroende för situationen och acceptera sig själva som viktiga i klientens kommande behandling.

 

Ramar och regler behöver bli tydliga. Var skall arbetet bedrivas, under vilka omständigheter kan det ske och vilka hänsyn måste tas. Arbetsplatsen måste vara trygg. Det är med regler och ramar inom sådana områden som klienten kommer att klara svårigheter och nå en förändring.

 

Inskrivningen omfattar tre olika möten:

 

Första mötet: Skogsfamiljen genom en föreståndare besöker klienten vid socialtjänstens kontor eller psykiatriavdelningen. Uppdragsgivare är närvarande. Vi berättar om verksamheten och klientens behov kan presenteras. Regler och ramar presenteras.

 

Andra mötet: Studiebesök hos Skogsfamiljen. Presentation och rundvandring. Genomgång av rutiner och arbetssätt samt regler och andra förutsättningar.

 

Tredje mötet: Intervju med klienten. Vi gör en intervju som ligger till grund för arbetsalliansens upprättande och för vidare samtal om problem och behov samt som en del av grunden för vårdplaneringen. Regler och ramar repeteras efter att intervjun genomförts.

 

Eventuella kompletterande frågor. Genomgång av medicinering och samarbete med t ex, landsting och kriminalvårdsamt. Information om hur själva inskrivningen går till. kan ske vid ett eller flera av de tre mötena.

 

När det gäller korttidsbehandling behöver en fokusering formuleras och vid vanlig behandling behöver vi en problemorienterad målsättning. Denna görs normalt vid första uppföljningsmötet efter ca 4-5 veckor.

 

 

Utslussning, Eftervård och Uppföljning efter behandlingstiden

 

Utslussning är alla de åtgärder som behövs för att en förändring skall vidmakthållas utanför behandlingsmiljön. Det inbegriper allt ifrån planeringen för framtiden till konkreta åtgärder såsom boende, sysselsättning, socialt nätverk, ekonomi etc.

 

Många institutionsvistelser medför goda resultat i form av drogfrihet och ett nytt sätt att tänka och fungera. Påfrestningarna kommer vid hemkomsten till den gamla miljön, där framförallt det gamla och negativa nätverket gör sitt bästa för att återinföra individen till vad som rådde innan behandlingen. Risken att återfalla i gamla beteendemönster ökar då dramatiskt. Det är därför eftervården är så kritisk och nödvändig. Eftervården hjälper förändringsprocessen att fortsätta genom de initiala svårigheterna. Eftervården planeras och avtalas i samband med utslussningens verkställande.

 

Uppföljningen omfattar vanligtvis 4 samtal (efter 1 månad, 3 månader, 6 månader och efter 1 år). Dessa samtal sker till viss del enskilt med klienten samt delvis tillsammans med uppdragsgivaren.

 

 

 

 

Vår samarbetspartner inom utbildning av personal ochtraumaterapi och psykoterapi

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142 skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved